iraninfo-logo


 
 

تقدیم به تمام زندانیان سیاسی که دراین شروع بهار و سال نو به خاطر شرف و حیثت آزادی و انسانیت و به خاطر مردم ما نه توهین وتحقیر و تبعیض را میپذیرند و نه حاکمیت ستم و استثمار جمهوری اسلامی را.